Устав Ассоциации профессиональных политических консультантов

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ

ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  • ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ» (надалі – Асоціація) є громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Асоціації для задоволення своїх законних прав і свобод.
  • У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією, чинним законодавством України та цим Статутом.
  • Основними принципами діяльності Асоціації є:
 • верховенство права;
 • пріоритет суспільних інтересів;
 • незалежність;
 • високий рівень професіоналізму;
 • демократичність;
 • гласність;
 • законність;
 • справедливість;
 • рівноправність членів;
 • добровільність;
 • активність;
 • самоврядування.
  • Асоціація діє на засадах добровільності, самоврядування, законності та гласності.
  • Асоціація має всеукраїнський статус, після підтвердження такого статусу у встановленому законодавством порядку та розповсюджує свою діяльність на всю територію України.
  • Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має відокремлене майно, самостійний баланс, власні кошти, рахунки, в тому числі валютний, в банківських установах, печатки, штампи, бланки, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації.
  • Асоціація має свою символіку, зразки якої затверджуються Правлінням. Символіка реєструється у відповідності до чинного законодавства України.
  • Асоціація може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в судах.
  • Найменування Асоціації:
   • Повне найменування українською мовою:
  • ГРОМАДСЬКА АСОЦІАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ»;
   • скорочене найменування українською мовою:
  • ГО «АППК»;
   • повна назва англійською мовою:
  • «THE ASSOCIATION OF PROFESSIONAL POLITICAL CONSULTANTS»;
   • скорочена назва англійською мовою:
  • «APPC».
 1. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.
  • Основною метою діяльності Асоціації є – захист законних, соціальних, політичних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів, а також об’єднання професійних політичних консультантів для покращення професійності та якості проведення виборчих процесів, сприяння захисту та підтримці кандидатів у депутати усіх рівнів з метою дотримання Конституції та законів.
  • Головними завданнями Асоціації є:
   • захист законних інтересів членів Асоціації та гідних умов їх життя;
   • сприяння процесу формування економічно розвиненої правової держави в Україні;
   • сприяння об’єднанню професійних політичних консультантів для покращення професійності та якості проведення виборчих процесів;
   • сприяння захисту та підтримці кандидатів у депутати усіх рівнів з метою дотримання Конституції та законів України;
   • сприяння розвитку ринку юридичних послуг та послуг політичних консультантів;
   • сприяння професійному розвитку правників, політичних консультантів та поширенню етичних стандартів поведінки серед них;
   • сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості громадян;
   • сприяння підвищенню ролі права, професійних юристів та ролі професійних політичних консультантів в сучасних виборчих процесах ;
   • сприяння поліпшенню соціального, правового, економічного, культурного та іншого розвитку членів Асоціації, всебічна їх підтримка;
   • сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані на досягнення статутних мети та завдань;
   • розробка та участь у розробці нормативно-правових актів;
   • участь у здійсненні аналітичних досліджень, що спрямовані на досягнення статутних мети та завдань;
   • розробка та реалізація проектів та програм, направлених на підтримання та розвиток статутних завдань Асоціації;
   • здійснення мобілізації фінансових ресурсів для реалізації статутних цілей Асоціації;
   • координаційна, методична та інформаційно-консультативна допомога членам Асоціації;
   • встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статутної діяльності з різними організаціями, підприємствами та установами;
   • сприяння формуванню та реалізації державної політики в сфері статутної діяльності, сприяння розробці відповідних цільових програм;
   • стимулювання та сприяння створенню сприятливих умов для розвитку статутної діяльності;
   • представлення своїх інтересів в інших громадських об’єднаннях;
   • надання консультативної та практичної допомоги членам Асоціації у правовому захисті від посягань на їхні законні права та інтереси;
   • залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами;
   • сприяння організації фінансування проектів, програм, що відповідають цілям та завданням Асоціації;
   • сприяння створенню телевізійних та радіо програм, випуску відеофільмів;
   • сприяння громадському та юридичному захисту правових і економічних інтересів членів Асоціації, створення умов для їх особистої всебічної праці;
   • участь у здійснені громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань Асоціації.
  • Для досягнення проголошених завдань Асоціація у встановленому чинним законодавством порядку:
   • представляє та захищає свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах, а також в судових органах;
   • залучає до виконання робіт, пов’язаних з виконанням статутних завдань Асоціації, кваліфікованих спеціалістів, у тому числі іноземних;
   • співпрацює з іншими громадськими формуваннями, які по роду своєї діяльності близькі до статутної діяльності Асоціації;
   • має право укладати договори про співпрацю з іншими об’єднаннями громадян;
   • розповсюджує інформацію і пропагує свої ідеї та цілі;
   • сприяє організації курсів, семінарів, «круглих столів», тощо з питань діяльності Асоціації;
   • має право здійснювати некомерційну господарську діяльність для забезпечення статутної діяльності Асоціації;
   • бере участь в розробці законодавчих і інших нормативних актів;
   • сприяє організації та приймає участь у різноманітних заходах, конференціях, семінарах;
   • проводить громадське опитування населення, робить офіційні заяви від свого імені і розповсюджує інформацію та дані про такі опитування, а також оприлюднює результати громадської думки;
   • сприяє організації і проведенню публічних дебатів, дискусій, «круглих столів», прес-конференцій з політиками та державними діячами;
   • звертається до Центральної виборчої комісії  з  клопотанням  про дозвіл мати офіційних  спостерігачів   під   час   виборів  депутатів всіх рівнів;
   • звертається до Центральних виборчих комісій інших країн, щодо участі у міжнародному спостереженні на виборах;
   • самостійно визначає коло осіб, які будуть реєструватись як офіційні спостерігачі від Асоціації;
   • сприяє забезпеченню реалізації офіційними спостерігачами від Асоціації (у разі їх офіційної реєстрації) своїх прав, визначених Законом України «Про вибори народних депутатів України» та Законом України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»;
   • відкликає своїх офіційних спостерігачів, в порядку передбаченому законодавством;
   • за власні кошти бере участь в організації та проведенні екзіт-полів, а також розповсюджує інформацію про отримані дані;
   • бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
   • бере участь у проведенні аналітичних досліджень;
   • укладає відповідні угоди з міжнародними, зарубіжними громадськими і благодійними організаціями та особами, без мети отримання прибутку;
   • вносить пропозиції до органів державної влади і управління;
   • здійснює громадську експертизу актів законодавства;
   • надає свої незалежні висновки з питань статутної діяльності Асоціації;
   • має право одержувати інформацію від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
   • видає в установленому чинним законодавством порядку, на неприбуткових засадах, поліграфічним способом і/чи на електронних та аудіо-, відеоносіях книги, брошури, іншу друковану продукцію (в т.ч. наукову та навчально-освітню продукцію на електронних та аудіо-, відеоносіях), яка пропагує принципи та ідеї, для відродження яких створено Асоціацію, і які тісно пов’язані з її основною діяльністю.

 

 1. ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.
  • Асоціація має індивідуальне членство. Члени Асоціації мають рівні права та обов’язки. Кожному члену Асоціації Правлінням видається посвідчення члена Асоціації єдиного зразка, затвердженого Правлінням Асоціації.
  • Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, що мають рекомендацію на вступ не менше ніж від двох дійсних членів Асоціації та які поділяють мету, завдання та напрями діяльності Асоціації, визнають цей Статут, виконують рішення статутних органів Асоціації та підтримують Асоціацію фінансово і інтелектуально.
  • Прийом в Асоціацію та вихід з неї здійснюється безпосередньо Правлінням Асоціації, на підставі письмової заяви, поданої до керівного органу відокремленого підрозділу чи Правління Асоціації.
  • Члени Асоціації мають право:
   • обирати і бути обраними до керівних органів Асоціації;
   • одержувати інформацію про діяльність Асоціації без права її розголошення за межами Асоціації;
   • подавати пропозиції з питань діяльності Асоціації, створення її відокремлених підрозділів на розгляд Конференції Асоціації та Правління Асоціації;
   • користуватися інформаційною службою Асоціації та отримувати методичні матеріали і консультації;
   • брати участь у заходах, що проводяться Асоціацією у формах, передбачених рішенням Правління та  цим Статутом;
   • брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу;
   • у будь-який час поставити питання про припинення своєї участі в Асоціації шляхом подання на розгляд Правління Асоціації відповідної письмової заяви, усної заяви в присутності не менш ніж трьох членів Асоціації, або засобами електронного групового зв’язку членів Асоціації .
  • Члени Асоціації зобов’язані:
   • сприяти розвиткові Асоціації, брати активну участь у її діяльності;
   • дотримуватися вимог цього Статуту, рішень Конференції Асоціації та Правління Асоціації, Кодексу честі члена Асоціації, сприяти роботі керівних органів Асоціації;
   • сприяти розширенню зв’язків Асоціації та розповсюдженню інформації про діяльність Асоціації в Україні і світі;
   • надавати Асоціації інформацію, необхідну для її діяльності;
   • сплачувати членські внески.
  • За рішенням Правління член Асоціації може бути виключеним із складу Асоціації в разі порушення ним Статуту Асоціації, за некоректні дії по відношенню до Асоціації або окремих його членів, порушення Кодексу честі члена Асоціації. Рішення з цього питання приймаються простою більшістю голосів членів Правління Асоціації. Рішення Правління Асоціації про виключення може бути оскаржено до Конференції Асоціації. Рішення Конференції з цього питання може бути оскаржено в судовому порядку на підставах та у спосіб, визначених чинним законодавством.

 

 

 1. КЕРІВНІ ТА СТАТУТНІ ОРГАНИ АСОЦІАЦІЇ.
  • Статутними органами Асоціації є:
   • Конференція Асоціації – вищий керівний орган.
   • Правління Асоціації – постійно діючий керівний орган.
   • Президент Асоціації – керівник Асоціації;
   • Ревізор – контролюючий орган Асоціації, який обирається в разі необхідності.
  • За рішенням Конференції в Асоціації можуть створюватися інші органи для здійснення статутної діяльності.
  • Рішення Правління Асоціації, прийняте з порушенням вимог цього статуту або яке суперечить чинному законодавству може бути оскаржене до Конференції Асоціації. Рішення Конференції Асоціації може бути оскаржене в судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства.

 

 1. КОНФЕРЕНЦІЯ АСОЦІАЦІЇ.
  • Конференція Асоціації (надалі – Конференція) є її вищим керівним органом, що скликається в міру необхідності, але не рідше одного разу на 5 років, за рішенням Правління Асоціації. Позачергова Конференція скликається за рішенням Правління Асоціації або на вимогу не менше ніж 1/10 від загальної кількості членів Асоціації. Про дату, час, місце і порядок денний Конференції Правління Асоціації повідомляє не пізніше, ніж за місяць до засідання.
  • Конференція вважається правомочною, коли в ній беруть участь не менше 50% від загальної кількості членів Асоціації. Рішення приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів на Конференції, крім випадків, передбачених статутом. Голосування на Конференції також може відбуватись з використанням засобів електронного зв’язку.
  • Конференція Асоціації:
   • затверджує Статут Асоціації, а також вносить зміни і доповнення до нього;
   • визначає відповідно до мети і завдань цього Статуту основні напрямки діяльності Асоціації;
   • приймає рішення про припинення діяльності Асоціації, призначає ліквідаційну комісію;
   • обирає і відкликає членів Правління, Президента та Віце-президентів Асоціації, заслуховує і затверджує річні звіти перед членами Асоціації Президента Асоціації та Правління Асоціації;
   • обирає і звільняє з посади Ревізора Асоціації, заслуховує і затверджує звіти Ревізора Асоціації перед членами Асоціації про його діяльність;
   • реалізує право власності на майно і кошти Асоціації, що складає 50 і більше відсотків від загальної кількості майна і коштів Асоціації таке рішення приймається Конференцією більшістю не менш як ¾ голосів;
   • затверджує річний бюджет Асоціації і порядок його використання, визначає напрями, форми та обсяги некомерційної господарської та іншої фінансової діяльності, затверджує річний звіт про виконання бюджету;
   • приймає до розгляду і вирішує будь-які інші питання діяльності Асоціації.

 

 1. ПРАВЛІННЯ АСОЦІАЦІЇ.
  • Правління Асоціації (надалі – Правління) є керівним органом Асоціації в період між Конференціями, складається з Президента Асоціації, його Віце-президентів та членів Правління Асоціації. Правління обирається Конференцією з терміном повноважень на 5 років. Членом Правління може бути тільки член Асоціації, прийнятий відповідно до вимог цього Статуту.
  • Правління:
   • здійснює координацію відокремлених підрозділів Асоціації та приймає рішення про їх створення та необхідність їхньої легалізації;
   • здійснює оперативне управління майном і коштами Асоціації, визначає напрями, форми та обсяги фінансової діяльності в межах повноважень, що надані йому Конференцією;
   • визначає розміри вступних та членських внесків, а також порядок і терміни їх внесення та використання, затверджує довгострокові програми та проекти діяльності Асоціації, ухвалює резолюції, звернення та інші документи;
   • приймає рішення про прийняття членів до складу Асоціації, а також про виключення членів із складу Асоціації;
   • затверджує зразки печаток, штампів, бланків Асоціації;
   • визначає і затверджує організаційну структуру Асоціації;
   • звітує перед членами Асоціації, шляхом подання на затвердження Конференції звіту про діяльність Правління Асоціації;
   • затверджує внутрішні документи Асоціації, керівників відокремлених підрозділів, чисельність штатного апарату, визначає умови оплати праці штатних працівників апарату Асоціації;
   • за дії, що дискредитують Асоціацію або за бездіяльність, Правління має право розпускати керівні органи відокремлених підрозділів, а також приймати рішення про закриття відокремлених підрозділів. У разі розпуску керівних органів відокремленого підрозділу – Правління Асоціації скликає позачергове засідання вищого керівного органу відповідного відокремленого підрозділу з метою обрання нового складу керівних органів відокремленого підрозділу;
   • затверджує Опис, Положення та зразки символіки Асоціації;
   • вирішує інші питання діяльності Асоціації в межах своєї компетенції.
  • Правління, як правило вирішує питання на своїх засіданнях, які скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на півроку, а у випадку термінової необхідності можуть проводитися позачергові засідання. Чергові та позачергові засідання Правління скликаються за вимогою Президента Асоціації. Про дату, час, місце і порядок денний члени Правління сповіщаються Президентом Асоціації не пізніше, ніж за 2 дні до засідання. За потреби Правління проводить засідання через засоби електронного зв’язку.
  • Засідання Правління визнаються правомочними і їх рішення вважаються прийнятими, якщо в них беруть участь більше 50% від загальної кількості членів Правління.
  • Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням, в тому числі з використанням засобів електронного звʼязку, простою більшістю голосів, підписуються і затверджуються Президентом Асоціації. При голосуванні кожний член Правління має один голос. При розподілі голосів 50 на 50 голос Президента Асоціації є вирішальним. Президент Асоціації може накладати мотивоване з чітким обґрунтуванням вето на рішення Правління. Вето долається більшістю у ¾ голосів після проведення повторного вивчення та розгляду питання, по якому приймається рішення. Президент Асоціації зобов’язаний в такому випадку затвердити і підписати прийняте рішення.

 

 1. ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ.
  • Асоціацію очолює Президент. Він є вищою посадовою особою Асоціації і підзвітний Конференції. Президент обирається Конференцією з числа членів Асоціації із терміном повноважень 5 років.
  • Президент Асоціації:
   • очолює Правління, визначає порядок і зміст його роботи, головує на засіданнях Правління, організує ведення протоколів на засіданні Правління, контролює виконання рішень Конференції і Правління;
   • діє від імені Асоціації, без довіреності, представляє її інтереси у відносинах з органами державної влади і громадськими організаціями, науковими, культурно-просвітницькими установами, комерційними структурами, зарубіжними і міжнародними організаціями, окремими громадянами;
   • має право підпису фінансових та інших документів, як перша особа, видає накази, довіреності, підписує рішення Правління;
   • розробляє зразки печаток, штампів, бланків Асоціації та подає їх на затвердження до Правління Асоціації;
   • затверджує рішення Конференції та Правління, довгострокові програми та проекти діяльності Асоціації, резолюції, звернення та інші документи;
   • приймає рішення про напрями, форми та обсяги матеріальної і фінансової допомоги на підставі проектів та програм;
   • здійснює оперативне управління майном та коштами Асоціації за погодженням з Правлінням та Конференцією Асоціації;
   • подає на затвердження Конференції проекти бюджету Асоціації та звіти про його виконання;
   • погоджує прийняття та звільнення працівників, що працюють в Асоціації за трудовими угодами, укладає трудові договори;
   • має право делегувати свої повноваження чи їх частину одному з своїх віце-президентів;
   • здійснює іншу діяльність у межах наданих йому Конференцією, Правлінням та законодавством повноважень.
  • Президент Асоціації у разі своєї відсутності (відрядження, відпустки, хворобливого стану тощо) або тимчасової неможливості виконувати свої повноваження має право покласти виконання своїх повноважень на одного з віце-президентів. Президент Асоціації може у будь-який час повернути свої повноваження.

 

 1. РЕВІЗОР АСОЦІАЦІЇ.
  • Ревізор Асоціації обирається Конференцією на термін 5 років.
  • Ревізор Асоціації:
   • проводить перевірку діяльності Асоціації;
   • звітує про свою діяльність перед членами Асоціації, шляхом подання на затвердження Конференції річних звітів про свою діяльність;
   • розглядає та надає відповіді на скарги, листи, звернення і пропозиції громадян та організацій, що надійшли на адресу Асоціації;
   • вирішує інші питання діяльності Асоціації в межах додатково наданих Конференцією йому повноважень.

 

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ.
  • Президент Асоціації звітує перед членами Асоціації про виконання статутних завдань Асоціації та річного плану роботи Правління на черговому засіданні Конференції Асоціації.
  • Звіт готує Правління Асоціації. У звіті відображаються такі питання:
   • аналіз виконання Асоціацією, у тому числі її відокремленими підрозділами, основних завдань;
   • аналіз виконання річного плану Асоціації, позитивні та негативні явища під час його виконання;
   • чисельність Асоціації, залучення нових членів та створення відокремлених підрозділів Асоціації;
   • фінансова діяльність Асоціації, використання коштів, що поступили на рахунок Асоціації з метою виконання статутних завдань Асоціації;
   • порівняльний аналіз діяльності відокремлених підрозділів Асоціації;
   • основні завдання Асоціації та її структурних підрозділів на наступний рік.
  • Правління Асоціації після кожного засідання готує інформацію про розглянуті питання та прийняті рішення, які доводить до членів Асоціації шляхом розміщення інформації за місцезнаходження Асоціації чи на веб-сайті Асоціації.

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ.
  • Члени Асоціації мають право звернутися до керівних органів Асоціації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
  • Вимоги до звернення:
   • звернення адресуються Правлінню Асоціації;
   • структурним підрозділам Асоціації або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань;
   • у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання члена Асоціації, викладена суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
   • звернення може бути усним (викладеним членом Асоціації та записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим членом Асоціації до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства;
   • звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне);
   • письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
  • Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.
  • Якщо питання, порушені в одержаному керівним органом Асоціації або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється члену Асоціації, який подав звернення;
  • Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж члена Асоціації з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.
  • Пропозиції та зауваження членів Асоціації мають розглянути керівні органи Асоціації та повідомити члена Асоціації про результати розгляду.
  • Скарга на дії чи рішення керівного органу Асоціації, посадової особи подається в порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє члена Асоціації права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі незгоди члена Асоціації з прийнятим за скаргою рішенням — безпосередньо до суду.
  • Член Асоціації, який звернувся із заявою чи скаргою до керівних органів і посадових осіб Асоціації, має право:
   • особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви;
   • знайомитися з матеріалами перевірки;
   • користуватися послугами адвоката чи свого представника, які здійснюють правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;
   • одержати відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
   • висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;
  • Керівні органи Асоціації, їх керівники та інші посадові особи в межах своїх повноважень зобов’язані:
   • об’єктивно, всебічно та вчасно перевіряти заяви чи скарги;
   • у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги скласти про це мотивовану відповідь;
   • на прохання члена Асоціації Правління може запрошувати його на засідання, що розглядає його заяву чи скаргу;
   • скасовувати або змінювати оскаржувані рішення у випадках, передбачених законодавством України, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів до припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли порушенням;
   • забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання прийнятих у зв’язку з заявою чи скаргою рішень;
   • письмово, або за допомогою електронних засобів повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги та суть прийнятого рішення;
   • у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;
   • не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ АСОЦІАЦІЇ. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ.

11.1.      Асоціація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління Асоціації.

11.2.      Відокремлені підрозділи Асоціації у своїй діяльності керуються Статутом Асоціації.

11.3.      Керівник відокремленого підрозділу призначається Правлінням Асоціації строком на 3 роки. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Асоціації.

11.4.      Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

реалізують статутні мету та завдання Асоціації у певному районі в межах наданих рішенням Правлінням Асоціації;

проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

представляють Асоціацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці, або за межами нашої держави.

11.5.      Керівник відокремленого підрозділу має право:

використовувати назву та символіку Асоціації для реалізації завдань Асоціації;

отримувати допомогу у реалізації завдань Асоціації від керівних органів та посадових осіб Асоціації;

бути присутнім на Конференції Асоціації, засіданні Правління Асоціації;

звертатись з клопотаннями до керівних органів  Асоціації.

11.6.      Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

дотримуватись вимог Статуту Асоціації;

активно впроваджувати рішення керівних органів Асоціації (прийнятих в межах Статуту Асоціації та чинного законодавства);

не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Асоціації

11.7.      Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Асоціації.

11.8.   Про закриття відокремленого підрозділу Асоціація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації.

 

 

 1. МАЙНО, КОШТИ ТА НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІАЦІЇ.
  • Асоціація може мати у власності кошти і майно, необхідні для здійснення її статутної діяльності. Асоціація набуває право власності на кошти та інше майно, передані їй засновниками та членами Асоціації у власність у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване юридичними і фізичними особами, а також на інше майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших законних підставах.
  • Кошти Асоціації складаються з:
   • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
   • пасивних доходів;
   • коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення їх основної діяльності.
  • З метою виконання статутних завдань і цілей Асоціація може здійснювати необхідну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств, в порядку встановленому законодавством.
  • Для забезпечення статутної діяльності Асоціація може мати у своїй власності приміщення, будинки, споруди, інвентар, обладнання, майно культурно-освітнього і оздоровчого призначення, житловий фонд, транспортні засоби, засоби зв’язку, інше майно, грошові кошти (в тому числі в іноземній валюті), а також інтелектуальну власність.
  • Асоціація має право використовувати для своїх потреб будівлі та майно, що надаються їй на договірних засадах фізичними та юридичними особами.
  • Кошти Асоціації використовуються для виконання статутних цілей і завдань, придбання матеріально-технічних засобів, в тому числі на їх утримання і обслуговування та на утримання штатного персоналу Асоціації.
  • Право підпису фінансових документів мають Президент Асоціації та Головний бухгалтер Асоціації (за наявності).
  • Асоціація, створені нею установи і організації та засновані Асоціацією підприємства ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.
  • На працівників Асоціації поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
  • Асоціація може замість утримання штатного апарату чи його частини залучати до виконання певної роботи на договірних засадах фізичних та юридичних осіб.
  • Працівники, в тому числі Президент Асоціації із числа членів Асоціації мають право виконувати свої обов’язки на добровільних засадах, тобто без отримання грошової чи іншої винагороди.
  • Правління на чолі з Президентом Асоціації несе відповідальність за фінансове і матеріальне становище Асоціації і збереження її майна.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ АСОЦІАЦІЇ.
  • Зміни і доповнення до Статуту Асоціації приймаються Конференцією Асоціації, якщо за це проголосувало більше ¾ членів, присутніх на Конференції Асоціації.
  • Асоціація повідомляє в установленому законодавством порядку уповноважений орган з питань реєстрації про зміни і доповнення, що внесені в Статут Асоціації.
 2. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ.
  • Діяльність Асоціації може бути припинена шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділення) або саморозпуску згідно з рішенням Конференції, якщо за це проголосувало більше ¾ членів, присутніх на Конференції, або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
  • При реорганізації Асоціації вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступника. Асоціація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.
  • Асоціація припиняє діяльність:
   • за рішенням Конференції;
   • на підставі рішення суду.
  • Припинення діяльності Асоціації проводить ліквідаційна комісія, яка призначається Конференцією або органом, що прийняв рішення про припинення діяльності Асоціації.
  • З моменту створення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Асоціацією. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і представляє його Конференції на затвердження.
  • У разі припинення діяльності Асоціації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

Підпис учасників:

 

Головуючий Позачергової Конференції                                                             Тенетко Г.Г.

 

Секретар Позачергової Конференції                                                          Заводинська Л.А.