Results of the “Rating of Political Professionals”

PRESS RELEASE “Rating of Political Professionals”.
12.12.2017
IV International Congress of Political Consultants.
27.03.2018

In four categories: “Political Technologist – 2017”, “Political Consultant – 2017”,

“Political expert – 2017”, “Political scientist – 2017”.

 

Rating results are as follows:

Political technologists:

1. Andrey Zolotarev,

2. Vitaly Bala,

3. Alexey Kornilov,

4. Lyudmila Lubim

5. Philip Palyutin,

6. Alexander Kondratyuk,

7. Sergey Kireev,

8. Irina Zbyshko,

9. Oleg Posternak and Sergey Bezrukov,

10. Peter Login,

11. Larisa Zavodinskaya,

12. Andrey Puzikov,

13. Anna Matyukhina,

14. Victor Vinnichenko,

15. Andrey Gerasimenko,

16. Igor Tkach,

17. Natalya Kravets,

18. Dmitry Gapchenko, Irina Ishchenko, Nikolay Nilov,

19. Inna Bratsun and Nadezhda Umetskaya.

Political Consultant:

1. Oleg Nadosha

2. Natalya Alyushina,

3. Dmitry Fischenko,

4. Anna Tenetko,

5. Yulia Kovalevskaya,

6. Evgeny Anoprienko,

7. Alexander Polishchuk,

8. Sergey Shtepa,

9. Marina Kalinina,

10. Dmitry Karpilyansky,

11. Vladimir Reshetov

Political experts:

1. Vyacheslav Pikhovshek,

2. Oleg Voloshin,

3. Alexander Okhrimenko,

4. Yaroslav Zhalilo,

5. Dmitry Marunich,

6. Sergey Belashko,

7. Alexander Loginov,

Political scientists:

 The first place, due to the same number of votes, was divided into two

1. Kostantin Bondarenko and Vadim Karasev,

2. Vladimir Fesenko,

3. Andrey Ermolaev,

4. Ruslan Bortnik,

5. Mikhail Pogrebinsky,

6. Olesya Yakhno-Belkovskaya,

7. Victor Nebozhenko,

8. Vladimir Lupats,

9. Vasily Stoyakin.

The President of the APPC, Anna Tenetko, presented all participants with Certificates of participation, indicating the place in the Rating. The winners of each nomination received the VICTORIA Award, which the Association of Professional Political Consultants (APPC) has been presenting to the best political consultants in Ukraine and the world for the third year in a row.

The information partner of the event was the NEWSONE television channel.